Голові Ради громадської

організації «Поступ»

 Твердохлiбу М.М.

 Члена ГО «Поступ»

 Широчкiна Валентина Серафимовича

 ЗАЯВА

                Цiєю заявою я вимушений заявити про вихiд з рядiв ГО "Поступ" з наступних причин. До вступу в ряди ГО "Поступ" мене спонукали основнi положення Доктрини, якi опираються на 3 постулати, на основi яких будується Громадянська республiка i передбачають замiсть виборiв депутатiв делегування їм своїх виборчих повноважень кожним громадянином країни.

Решту положень Доктрини я вважав другорядними й такими, що в дебатах згодом можуть бути змiнені й удосконаленi. Агітуючи на приєднання до ГО "Поступ", я спiлкувався з десятками знайомих мені активiстiв, прихильникiв змiни дiючої системи влади, і у всiх випадках такого діалогу я понiс тiльки моральні втрати. Всі мої спiврозмовники категорично не сприйняли Доктрину саме з причини ряду таких її недолікiв:

  1. Такi попоження Доктрини, як: "вся влада (законодавча, виконавча та судова) не роздiляється на гiлки i має бути пiдконтрольна Громадянам, тобто знаходитися в їxнix руках" та умова, згiдно якої «переделегування забороняється», руйнують цiннiсть Доктрини i можуть бути реалiзованi тiльки в невеличкому племенi, але неможливi та недоцiльні для реалiзацiї в багатомiльйоннiй країні.
  2. Доктрина передбачає, що в Громадянськiй республiці суди не можуть бути незалежними i повиннi судити не тiльки по закону, а й по справедливості «для того, щоб вершити справедливiсть, орiєнтуючись на закони. Якщо виникає протирiччя мiж встановленням справедливостi i законом, то перемагати мае справедливість.» Цi умови руйнують основи об'єктивної, основаної на главенствi закону судової системи.
  3. В Доктринi нiяк не визначено, яким чином в Громадянськiй республiцi реалізовані функції виконавчої гілки влади та судової системи, якi задекларованi не iснуючими в якостi окремих гiлок влади, а являються складовою частиною єдиної влади, яка знаходиться в руках громадян, тобто Верховної Ради. Але таке не є не можливим. Про свою незгоду i аналогiчну реакцiю всiх, з ким я спiлкувався по вказаним положенням Доктрини, я неодноразово ставив питання, iнiцiював вiдповiднi дискусiї, запропонував таблицю, яка б чiтко вuдiлuла вiдмінностi системи Громадянської республiки вiд діючої системи. Але всi намагання виявились марними. Конструктивного дiалогу досягти не вдалося. Складена таблиця також обійшла визначення багатьох cпipних питань загальними, не вносячими ясностi фразами. Але, ця таблиця все ж в значній мipi показала хибнiсть ряду спiрних положень Доктрини. Всупереч положенню Доктрини про вiдсутнiсть пoдiлy влади на законодавчу, виконавчу та судову, в таблицi визначено, що в Громадянськiй республiцi все ж є окремi  Кабiнет Miнicmpiв, Прокуратура, Суди. Тобто, всупереч Доктрині, крiм Верховної Ради, iснують iншi гiлки влади, яким делегованi владнi повноваження.

                Крiм вказаних вище питань, я не згоден з таким положенням Доктрини "Доки кiлькiсть членiв органiзації не досягне 1000 осiб - участь в полiтичній боротьбi ми брати не повинні". Враховуючи вiдсутнiсть росту чисельностi ГО "Поступ", без активної політичної боротьби, вона с безперспективною.

                Вказанi недолiки Доктрини перешкоджають і росту рядiв в ГО "Поступ". За минулий рiк було проведено багато тисяч дiалогiв з різними людьми в рамках програми "ЗОВНIШНI кадри, а результат практично нульовий. Ряди ГО «Поступ» не зростають.

                В цих умовах я вирiшив не витрачати марно час i вийти з рядiв ГО "Поступ", пiдкреспивши цим кроком важливiсть удосконалення Доктрини по вказаним питанням. Я залишаюсь прихильником iдeї Громадянської республiки за виключенням тих питань, з якими я категорично не згоден.

                Заборгованостi по внескам в ГО «Поступ» не маю.

                Прошу виключити мене з членів громадської  органiзації "Поступ".

 

Омана:

"Таке попоження Доктрини як вся влада (законодавча, виконавча та судова) не роздiляється на гiлки i мае бути пiдконтрольна Громадянам, тобто знаходитися в їxнix руках, та умова, згiдно якої«переделегування забороняеться», руйнують цiннiсть Доктрини i можуть бути реалiзованi тiльки в невеличкому племенi, але неможливi та не доцiльні для реалiзацiї в багатомiльйоннiй країні"

 

 

 

Відповідь:

Кирил Соколов,

член Виконкому ГО "ПОСТУП" 

Стосовно положень доктрини щодо зазначених питань. Як зазначається в Доктрині: «при Громадянській республіці відсутній поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Вся влада має бути підконтрольна Громадянам, тобто знаходитися в їх руках через систему Громадянських рад». Це положення не означає, що ці гілки влади ліквідуються. Ні, це означає, що ці гілки влади не мають своєї реальної незалежної влади. При Громадянській Республіці вся влада належить Громадянам.
Треба пояснити, що система незалежних гілок влади - це система «стримування та противаг». Ця система притаманна демократичній системі влади та спрямована на те, щоб одна з гілок влади (читаємо: та сила, яка безпосередньо контролює її) не змогла узурпувати та взяти під контроль інші «незалежні» гілки влади. Вперше такий розподіл законодавчо був закріплений у США (в Конституції США 1787р.) та майже одразу у Франції (Декларація прав людини і громадянина 1789р.). Цей розподіл був необхідний в той час для збереження демократичної системи влади, бо, незважаючи на революції та війни, відсоток монархістів був досить суттєвим в обох «молодих демократіях». Також  «молодим демократам» була притаманна жага влади, і цей принцип також захищав від того, що владу буде узурповано. В подальшому цей принцип став гарантією для домовленостей та розподілу зон впливу між учасниками демократичної влади (я маю на увазі великий капітал та підпорядковані йому політичні сили, які саме і керують при демократії).
При Громадянській Республіці в такій незалежності не має сенсу взагалі, бо влада знаходиться в руках Громадян, які контролюють владу і мають можливість її змінити у будь-який час, що і унеможливлює узурпацію влади. 
Стосовно «переделегування». Так в Доктрині прописано положення про заборону переделегування. Це принципово зазначено для того, щоб захистити право громадянина керувати своєю країною. Бо коли Громадянин делегує повноваження делегату, він це робить свідомо або з певних причин чи обставин. І тільки цьому кокретному Делегату. А при переделегуванні Делегат втрачає свої повноваження, бо вони передаються ще комусь далі. І значить розмивається відповідальність конкретної особи за конкретні дії. Втрачається прозорість системи влади, що є одним із ключових при Громадянській Республіці. При переделегуванні втрачається і право громадянина керувати країною (за нього це вже робить інша особа) та втрачається відповідальність громадянина за ті повноваження, що він переделегував. Також втрачається зв'язок між громадянином і делегатом, у громадянина втрачається можливість відкликати своє повноваження.
А при сучасному розвитку суспільства та інформаційних технологіях – зрозуміла та прозора система влади Громадянської Республіки більш цікава громадянам (на відміну від великого капіталу та обслуговуючих його політичних сил), та технічно можлива вже зараз в суспільній групі будь-якого розміру.

Омана:
"Доктрина передбачає, що в Громадянськiй республіці суди не можуть бути незалежними i повиннi судити не тiльки по закону, а й по справедливості «для того, щоб вершити справедливiсть, орiєнтуючись на закони. Якщо виникає протирiччя мiж встановленням справедливості і законом, то перемагати має справедливість». Цi умови руйнують основи об'єктивної, основаної на главенствi закону судової системи".

Відповідь:

Тарас Доненко,

член Виконкому ГО "ПОСТУП"

В цій тезі поєднано два окремих питання стосовно суддів та судів:

  1. Встановлена на даний момент система незалежності суддів насправді робить їх незалежними лише від звичайних громадян. І, навпаки, залежними від закритої системи впливу на суддівську роботу. Цьому ми постійно бачимо підтвердження: нелогічні, несправедливі рішення судів, які переважно виносяться на користь привладних структур, персон, «грошових мішків».
  2. Коли «Поступ» заявляє, що судити повинні, в першу чергу, по справедливості – мається на увазі не ухвалення рішень під тиском групи зацікавлених осіб ситуативно. Ми говоримо про справедливість, що базується на традиціях, на нормах нашого суспільства. Саме загальноприйняті норми, справедливість мають визначати закони. Якщо закон недолугий, або застарілий – ми, громадяни, маємо право його змінити. Але рішення суду не може чекати цих змін вічно. Коли стається прецедент, в якому закон неактуальний – суддя виносить логічне, справедливе рішення та подає на розгляд зміни до законодавства. При цьому, наприклад, виконання рішення суду відкладається до моменту затвердження змін у законодавстві. Якщо запропоновані зміни відхиляються законодавчим органом – справа передається іншому судді на повторний розгляд з урахуванням попереднього розгляду.

 Омана

"Вказанi недолiки Доктрини перешкоджають росту рядiв в ГО "Поступ". За минулий рiк було проведено багато тисяч дiалогiв з різними пюдьми в рамках програми "ЗОВНIШНI кадри, а результат практично нульовий. Ряди ГО «Поступ» не зростають".

Відповідь:

Володимир Пелих,

член ГО "ПОСТУП"

 

Насамперед, потрібно розуміти, що мета ГО “Поступ” - це побудова Громадянської Республіки в Україні, а не прихід до влади. Тому не варто нас порівнювати з комерційними формуваннями, для яких важлива лише кількість кадрів. Адже ми шукаємо однодумців, тих, хто хоче побудувати Велику Україну, і нам не потрібен соціальний планктон, байдужий до майбутнього та сьогодення нашої батьківщини. З цією метою і існує одна з програм напрямку зовнішніх кадрів, а саме проведення діалогів в соціальних мережах. Оскільки вона проводиться на добровільних засадах, без реклами, лише з людьми, котрі потенційно можуть принести користь країні, ні про які тисячі діалогів і мови йти не може. Варто зазначити, що ця робота проводиться не лише з метою залучення нових членів до організації, а і для поширення ідеології Громадянської Республіки. Враховуючи ці фактори, говорити про практично нульовий результат, як мінімум, не коректно, а тим більше судити про успіхи громадської організації по зростанню її чисельності. 


Хочу зазначити, що кожен член ГО “Поступ” проходить певний еволюційний шлях від прихильника громадянськой республіки до глибокого розуміння постулатів доктрини, це можна порівняти з природним відбором. Ті з членів ГО, котрі за певними причинами не завершили цей шлях, виходять з наших рядів. Таким чином, відбувається певна ротація в організації, котра позитивно впливає на якість роботи внутрішніх кадрів. Це важливо, насамперед, через те, що переважна частина прихильників переслідує власні корисні цілі. Як правило, такі люди виходять з лав ГО “Поступ” на протязі декількох місяців. Одразу після розуміння, що їм нічого “не перепаде”. Цим фактом і обумовлена нинішня кількість членів організації.

P.S.: Реально ніяких тисяч діалогів немає. Проте є статистика роботи в соцмережах. Ця статистика на даний час така: з однієї тисячі стартових запрошень познайомитись із шляхом ГО "Поступ" відгукуються лише біля 300, тобто 30%. З цих 300 виявляють бажання з нами знайомитись і надають електронну адресу для отримання газети "Громадянська республіка" лише біля 150, тобто 15% від початкових стартів. З тих, хто надав адресу, продовжують спілкуватись біля половини, тобто біля 75 чоловік. Саме стільки реально діалогів виходить з однієї тисячі початків. З цих 75 наш курс реально зразу готові підтримати біля 10 чоловік. Проте лише один приєднується до команди "Поступу" на першому етапі. Інші продовжують "зріти". Висновок простий. Якщо б у нас були "тисячі" реальних зацікавлених діалогів, то ми б реально отримували суттєвий кадровий приріст. Так, ми йдемо до такого результату. Але все робиться не так швидко, як критики нас критикують.

Омана: 
“В Доктринi нiяк не визначено, яким чином в Громадянськiй республiцi реалізовані функції виконавчої гілки влади та судової системи, якi задекларованi не iснуючими в якостi окремих гiлок влади, а є складовою частиною єдиної впади, яка знаходитися в руках громадян, тобто Верховної Ради, але таке є неможливим”

Відповідь:

член Ради ГО "ПОСТУП" Олександр Черниш

Так, все вірно. В Доктрині не визначена реалізація функцій законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Чому так? Тому що жодних радикальних змін в цьому напрямку ми проводити не збираємося. Верховна Громадянська Рада прийматиме закони, призначатиме Кабінет Міністрів України та формуватиме судову систему. Кабінет Міністрів України керуватиме країною, а суди — судитимуть. Тому навіщо писати очевидні речі?

Твердження ж про те, що “згідно Доктрини гілок влади не існує” - не відповідає дійсності. Мова йде не про відсутність поділу на гілки влади (що саме по собі було б повним абсурдом), а про відсутність незалежності гілок влади. Відповідно до Доктрини (і в цьому може пересвідчитися кожен бажаючий), виконавча та судова гілки влади повністю формуються, контролюються та залежать від законодавчої, тобто від Верховної Громадянської Ради, яка є ЄДИНИМ і найвищим органом державної влади, який делегує відповідні повноваження Кабміну (керувати країною) та судам (судити). Таким чином, відсутній не ПОДІЛ на гілки влади, а НЕЗАЛЕЖНІСТЬ гілок влади. А це різні речі.

 

Омана:

«Я не згоден з таким положенням Доктрини: доки кiлькiсть членiв органiзації не досягне 1000 осiб, участь в полiтичній боротьбi ми брати НЕ ПОВИННІ!. Враховуючи вiдсутнiсть росту чисельностi ГО Пocтyп, без активної політичної боротьби вона є безперспективною»

 

Артур Муляр

Відповідь:

ГО «»Поступ» має досвід «політичної боротьби», як у столиці, так і за її межами, але як Організація, Поступ не був представлений у владі, та це не завадило іншим членам Організації займати керівні позиції у владі. У новітньому інформаційно-політичному просторі «політична боротьба» може здійснюватися і без запису до виборчого списку в якості кандидата. Однак, для підготовки до виборів і захисту голосів необхідна чисельність, якої у Поступу на цей час немає, а тому іде плідна підготовка виборців до майбутніх виборів.

 

Твердохліб Максим

Виборчі перегони і депутатство - це, в першу чергу, інструмент. Наприклад, інструмент приходу до влади, щоб навести порядок в країні. Один, два депутати, чи, навіть, десятки депутатів це не зможуть зробити. Тут потрібна вся повнота влади. Тому цей варіант не підходить.

Якщо використовувати депутатство як плацдарм, то так, це можливо. Але й тут потрібно мати команду, а не декількох депутатів. На даний час для перемоги на виборах необхідно мати великий фінансовий ресурс. Або мати велику організацію, яка здатна нівелювати конкурентів з грошима. У нас на сьогодні немає ані першого, ані другого. Йти на вибори без цих ресурсів означає демотивацію руху. Ми тут маємо власну практику 2006 і 2011 років. Якщо перемогти неможливо, а без відповідного ресурсу це неможливо, то організація відкачується назад далі, ніж була до початку виборів.