Приймаючи до уваги мету Організації, враховуючи давні традиції дотримання етичних норм, керуючись положеннями чинного законодавства і Статуту Організації її члени приймають цей Кодекс, який має за мету:

 • визначити моральні орієнтири діяльності Організації і поведінки її членів;
 • консолідувати роботу членів Організації;
 • підвищити імідж і авторитет Організації;
 • сприяти подальшому розвитку Організації.

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Громадянський обов’язок.

Кожний член Організації повинен виконувати свій громадянський обов’язок, а саме – сприяти становленню України як суверенної й незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Зазначені якості введені в норму статтею 1 Конституції України.

Стаття 2. Основні етичні цінності в діяльності Організації

Основою формування політики поведінки членів Організації в межах їх статутних обов’язків і повноважень є загальноприйняті моральні і етичні цінності і стандарти напрацьовані людством і українським суспільством на протязі всієї своєї історії.

Здійснюючи свою діяльність в Організації її члени виявляють повагу, розсудливість і врівноваженість один до одного і осіб з якими взаємодіє Організація, не допускаючи будь-якої соціальної напруги і конфліктних ситуацій.

Ні один із членів Організації не обмежується у своїх моральних ідеалах, але і не може нав’язувати їх іншим членам. Всі члени організації рівні у виборі ідеологічних, релігійних та інших переконань, кожне з яких не може бути домінуючим в Організації.

Стаття 3. Завдання Кодексу

Кодекс передбачає виконання наступних завдань:

 • сприяння досягненню мети Організації і її статутних завдань, реалізації колективних можливостей членів Організації та їх прав;
 • забезпечення ефективного і свідомого виконання кожним членом Організації своїх обов’язків, активної діяльності по вирішенню завдань Організації;
 • формування у членів Організації етичних і ділових норм поведінки, дотримання їх у взаємовідносинах між собою та в процесі своєї діяльності в межах Організації;
 • виховання у членів Організації взаємної поваги, чесності, об’єктивної оцінки вчинків та дій своїх колег по Організації, принципової позиції у прийнятті відповідних рішень;
 • забезпечення згуртованості та колективізму членів Організації, морального їх єднання, активної позиції у захисті прав членів Організації і реалізації їх інтересів.

Розділ 2. Взаємовідносини членів Організації з державними органами, об’єднаннями громадян і іншими юридичними особами

Стаття 4. Взаємовідносини з державними органами

Члени Організації ставлять за абсолютний авторитет Конституцію України, України і інші нормативні документи, які формують правове поле взаємовідносин громадян і суб’єктів держави. У своїй діяльності в Організації її члени керуються вимогами положень законодавчих та нормативних актів, виконують свою роботу в межах дій правових норм.

Взаємовідносини з державними органами члени Організації будують на принципах законності і взаємоповаги.

Стаття 5. Взаємовідносини з об’єднаннями громадян і іншими юридичними особами

Члени Організації можуть вступати в різні за їх вибором політичні партії, рухи, об’єднання і бути їх членами. Кожен з членів і Організація в цілому може приймати участь в політичних акціях, підтримувати політичні партії, рухи та об’єднання, бути учасником виборчих компаній.

Члени Організації можуть бути членами інших громадських організацій і об’єднань у разі, коли їх діяльність в таких організаціях не суперечить статутним завданням Організації та положенням цього Кодексу.

З іншими юридичними особами члени Організації будують свої відносини на принципах законності, враховуючи взаємні інтереси.

Розділ 3. Взаємовідносини в Організації

Стаття 6. Права і обов’язки членів Організації

Члени Організації мають право:

 • бути інформованими про діяльність Організації і її органів;
 • приймати участь в управлінні діяльністю Організації, використовувати її можливості і досягнення для задоволення своїх потреб і інтересів, перш за все, інформаційні ресурси і інтелектуальний потенціал;
 • вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції з різних питань її діяльності, передбачених Статутом, обґрунтовувати їх та домагатись прийняття рішень по них;
 • у разі необхідності отримувати особисту об’єктивну характеристику або рекомендацію від імені Організації (в тому числі і колишніми членами, які позитивно зарекомендували себе в період перебування в лавах Організації) для надання третім особам.

Члени Організації зобов’язані:

 • Бути проінформованими про діяльність організації та її органів;
 • приймати участь в розробці і реалізації колективних заходів, направлених на кількісне та якісне посилення Організації, перш за все, шляхом залучення активних громадян до її членів;
 • надавати, в межах своєї компетентності і можливостей, допомогу, підтримку та сприяти членам Організації, які опинились в складних ситуаціях, знаходяться під впливом різних негативних факторів у стані фізичної, психологічної чи моральної безпорадності.
 • забезпечувати агітацію і пропаганду діяльності і мети Організації усіма методами розповсюдження інформації про не,ї які не суперечать чинному законодавству;
 • надавати інформаційну підтримку іншим членам Організації через Координаційну Раду, використовуючи доступну офіційну відкриту інформацію;
 • отримуватись загальноприйнятих норм моралі, не допускати вчинків, які ганьблять їх честь і гідність, ведуть до порушення чинного законодавства, негативно впливають на імідж Організації.

Стаття 7. Принцип добровільного взяття на себе обов’язків членом Організації.

Кожний член Організації добровільно бере на себе зобов‘язання щодо участі у виконанні статутних завдань Організації. В разі прийняття на себе таких зобов‘язань, виконання їх є обов’язковим.

Стаття 8. Мінімальна участь в діяльності Організації.

Мінімальна участь члена Організації вважається такою, якщо він сплачує членські внески у встановленому порядку, приймає участь в голосуванні на Загальних зборах Організації (безпосередньо або шляхом надання відповідної довіреності) та підтримує інформаційний зв’язок з організацією.

Стаття 9. Заохочення членів Організації.

В разі, якщо член організації проявляє ініціативу, творчий підхід до вирішення статутних завдань Організації, займає активну позицію у пропаганді її діяльності, за поданням керівних органів Організації він може відповідним чином заохочуватись. Заохочення для члена Організації можуть бути морального і матеріального храктеру, зокрема:

Морального:
подяка Ради Організації;
похвальна грамота Ради Організації;
внесення в Почесну книгу Організації;
надання рекомендації члену Організації для третіх осіб.

Матеріального:
надання грошової премії;
надання цінних подарунків;
надання права користування спеціально передбаченими для цього активами організації (автотранспорт, квартири, зв’язок, тощо);
пільгове або безкоштовне лікування, оздоровлення та відпочинок членів Організації та членів їх сім’ї за рахунок Організації.

Порядок застосування матеріальних заохочень визначається окремим Положенням.

Рішення щодо надання заохочення приймаються Радою Організації, які доводяться до відома всіх членів Організації в установленому порядку.

Стаття 10. Відповідальність за порушення положень Кодексу

У разі порушення цього Статуту та Кодексу організації та інших програмних документів, які призвели до нанесення Організації матеріальної або нематеріальної шкоди, організація може, у відповідності до чинного законодавства, реалізувати своє право по забезпеченню відповідного їх відшкодування.

Стаття 11. Взаємовідносини членів Організації

Члени Організації всіляко повинні підтримувати авторитет і імідж Організації, авторитет і репутацію кожного з її членів. У взаємовідносинах між собою члени Організації поважають знання, вміння та досвід один одного, надають об’єктивну оцінку пропозиціям всіх членів Організації.

Відповідальність, пунктуальність і доброзичливість – обов’язкові умови взаємовідносин в Організації.

Самореклама, яка шкодить іншим членам або Організації, спроби завоювання авторитету, шляхом дискредитації інших членів Організації – несумісні з членством в Організації.

Члени Організації утримуються від неправомірної критики в адрес будь-кого з членів Організації, необґрунтованого публічного осуду їх діяльності, інших дій, які можуть нанести моральної шкоди і підірвати репутацію членів Організації.

Стаття 12. Виконавчі органи Організації

Виконавчі органи Організації враховують інтереси її членів і забезпечують ефективне виконання останніми статутних завдань Організації і своїх обов’язків. У своїй діяльності виконавчі органи створюють умови зацікавленості членів Організації у їх ефективній діяльності.

Розділ 4. Виконання положень Кодексу

Стаття 13. Дія Кодексу

Положення даного Кодексу поширюються на всіх без виключення членів Організації. Всі члени Організації у своїй діяльності дотримуються положень даного Кодексу.

Прийняття положень Кодексу здійснюється в письмовій формі за наступним змістом:

“Я, Шевченко Петро Іванович, ознайомився(лась) з положеннями Статуту та Кодексу члена ГО «Поступ», Порядком сплати членських внесків, а також з Програмою діяльності ГО «Поступ» та методами її реалізації, згоден(на) з ними і відповідально обіцяю їх неухильно дотримуватись.

Зобов’язуюсь під час членства:
- брати участь, як мінімум, в одному з напрямків діяльності організації;
- матеріально підтримувати Організацію (вчасно сплачувати щомісячні членські внески та, при можливості, додаткові внески).

В разі порушень мною зазначених положень в період мого членства в ГО «Поступ», я усвідомлюю і визнаю, що це може стати причиною мого виключення з лав Організації.

Мені роз`яснено принцип надання Громадянських характеристик з яким погоджуюсь.”

Стаття 14. Контроль за дотриманням положень Кодексу

Контроль за дотриманням положень Кодексу здійснює Рада Організації. Періодично на своїх засіданнях Рада розглядає питання дії Кодексу, ефективності використання окремих його положень.

Стаття 15. Перегляд і тлумачення Кодексу

Право тлумачення положень Кодексу належить Раді Організації. Право перегляду положень Кодексу та внесення змін до нього належить Загальним зборам Організації.

Рекомендації та пропозиції щодо змін та удосконалення положень Кодексу можуть надаватись всіма членами Організації, розглядаються її Радою і приймаються та затверджуються Загальними зборами Організації.