КИЇВ – 2006

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ПОСТУП» є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів його членів, для спільної реалізації та захисту ними своїх законних інтересів.

1.2. Організація створена і здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України, Законом України «Про об`єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації.

1.4. Діяльність Організації поширюється на територію м. Києва.

1.5. Організація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

1.6. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно з статутними завданнями, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.7. Організація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право:

- здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи та заснування підприємств в порядку, передбаченому діючим законодавством.
- засновувати засоби масової інформації у відповідності з чинним законодавством.
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) в будь-яких державних та громадських органах.
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- користується іншими правами, передбаченими законами України.
- здійснювати для своїх членів організацію культмасових, спортивних, оздоровчих, освітніх та інших заходів.

1.8. Організація вправі відкривати рахунки у встановленому законом порядку.

1.9. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Організації. Члени Організації не несуть відповідальності по її зобов’язаннях, так як і Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях її членів.

1.10. Організація може бути засновником та вступати до спілок (союзів, асоціацій, об`єднань) громадян.

1.11. Організація має назву:
українською мовою - «ПОСТУП»,
англійською мовою - POSTUP.

1.12. Організація має печатку із своїм найменуванням та емблемою, бланки та інші необхідні реквізити, які затверджуються та реєструються у встановленому порядку.

1.13. Юридична адреса Організації: 04119, м. Київ, вул. Якіра, 16, кв.29.

1.14. Організація створюється на необмежений строк діяльності.

1.15. Організація має місцевий статус.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ

2.1. Основною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів.

2.2. Головними завданнями Організації є:

- об’єднання в своїх лавах громадянсько активних, свідомих громадян, що прагнуть жити в демократичному, справедливому суспільстві, яке дає можливість кожному реалізувати свій потенціал і достойно оцінює працю кожного на благо суспільства;
- сприяння створенню умов для всебічного максимального розвитку особистих можливостей кожного члена Організації;
- сприяння забезпеченню членам Організації реалізації їх можливостей;
- захист інтересів членів Організації;
- сприяння створенню громадського та громадянського рухів.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членом Організації можуть бути особи, які досягли 16 років, дотримуються Статуту Організації, приймають активну участь в її діяльності та сплачують членські внески.

3.2. Членство в Організації є добровільним.

3.3. Для вступу в члени Організації бажаючі подають до Ради відповідну заяву та рекомендацію члена Організації в межах встановленого цим Статутом терміну . Рішення про прийом в члени Організації приймається Радою на протязі місяця з дня надходження заяви. Термін подачі рекомендації встановлено 3 місяці з дня прийняття Радою Організації рішення про прийняття в члени організації.

3.4. За невиконання вимог Статуту та інші проступки на члена Організації може бути накладено дисциплінарні стягнення. Рішення про стягнення приймається Радою. Виключною мірою дисциплінарного стягнення є виключення із членів Організації. Рішення про виключення із членів Організації приймається Радою.

3.4.1. За несплату членських внесків без поважних причин більше, ніж 3 місяці Рада має право виключити такого члена з організації.
3.4.2. В разі втрати інформаційного зв’язку з Організацією, Рада має право виключити такого члена з рядів Організації .
3.4.3. В разі відсутності рекомендації протягом встановленого терміну, передбаченого п.3.3 ст. 3 цього Статуту Рада має право виключити такого члена з Організації.

3.5. В Організації діє посвідчення члена Організації. Його форма затверджується Радою Організації.

3.6. Членство в Організації може бути припинено за особистою заявою члена. Рішення про припинення членства приймається Радою Організації.
3.7. Особи, які вносять до Організації добровільні внески можуть за рішенням Ради Організації отримувати статус Спонсора громадської організації “Поступ”. Порядок отримання статусу Спонсора Організації визначається окремим Положенням, яке затверджується Радою Організації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Всі члени Організації мають рівні права:

- вільно висловлювати свою думку, обговорювати всі питання діяльності Організації;
- приймати участь у розробці рішень Організації;
- обирати та бути обраним до керівних органів Організації;
- користуватися захистом та підтримкою Організації;
- отримувати інформацію про діяльність виборних органів і давати оцінку їх роботі;
- звертатись із заявами та пропозиціями до керівних органів Організації;
- приймати участь у роботі інших громадських організацій та партій, якщо їх діяльність не суперечить меті Організації;
- підтримувати Організацію матеріально;
- виходити з Організації.

4.2. Члени Організації несуть рівні обов’язки:

- сприяти досягненню мети Організації;
- пропагувати ідеї Організації та поширювати її вплив у суспільстві;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- регулярно сплачувати членські внески.
- регулярно отримувати інформацію про діяльність Організації у встановленому Радою порядку;
- підтримувати інформаційний зв’язок з Організацією у формах та обсязі затвердженому Радою;
- виявляти активну громадянську та життєву позиції.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація являє собою єдину структуру на всій території діяльності з єдиними органами управління.

5.2. Загальними зборами Організації в разі необхідності може бути прийняте рішення про створення місцевих або первинних осередків. У цьому випадку порядок їх діяльності та стосунки з центральними органами управління визначатиметься спеціально прийнятими Радою документами.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ

6.1. Керівними органами Організації є:

- Загальні збори членів Організації,
- Рада Організації.
6.1.1. Рада для вирішення поточних питань діяльності Організації може створювати виконавчий комітет Організації.
6.1.2. Функції, права та обов’язки Виконавчого комітету Організації визначаються Радою Організації.

6.2. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія :
- обирається Загальними зборами строком на 2 роки;
- здійснює перевірки статутної діяльності Організації та діє у відповідності до Регламенту Ревізійної комісії;
- кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами.
- Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається Загальними зборами на строк 2 роки.

6.3. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Організації. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на два роки. Рішення про проведення Загальних Зборів, порядок денний та проекти документів приймаються Радою. У разі необхідності за рішенням Ради, Ревізійної комісії можуть бути скликані позачергові Загальні збори.
Для участі в Загальних зборах представники членів Організації обираються у порядку та за квотою, встановленими Радою.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать наступні питання:
- Затвердження Статуту Організації;
- Внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
- Затвердження Регламентів роботи керівних та контролюючого органів Організації;
- Визначення основних напрямків діяльності Організації в усіх сферах її діяльності;
- Реалізація права власності;
- Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації у відповідності із діючим законодавством України;
- Обрання Ради та Ревізійної комісії.
- Питання щодо внесення змін та доповнень до Статуту організації та питання щодо ліквідації та реорганізації Організації приймаються більшістю у ¾ голосів.
6.5. Загальні збори мають право розглянути та прийняти рішення по будь-якому питанню, яке відноситься до повноважень керівних органів Організації.
6.6. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні більше ніж 50% членів Організації або їх представників.

6.7. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах.

6.8. Рішення які мають силу Рішень, прийнятих на Загальних зборах Організації, можуть бути прийняті шляхом поіменного голосування членів організації. В цьому випадку члени Організації ставлять свій особистий підпис, на підтримку Рішення, у відповідному реєстрі, який є невід‘ємним додатком до протоколу Рішення. Ініціатором такого голосування є Рада організації. Таке Рішення вважається прийнятим, якщо за його підтримку поставили свій підпис більше половини членів Організації.

6.9. Рада Організації:

- обирається Загальними зборами строком на 2 роки.

- Роботою Ради керує Голова, який обирається Загальними Зборами на строк 2 роки.

- Порядок роботи Ради визначається Регламентом.

- До компетенції Ради відносяться всі питання поточної діяльності Організації за виключенням тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів.

- Рішенням Загальних зборів Раді можуть бути делеговані деякі повноваження Загальних зборів.

- встановлює порядок та квоту представників від членів організації для участі в Загальних зборах.

6.10. Голова Ради :

- без довіреності представляє Організацію у відносинах з державними та іншими органами, організаціями, установами та громадянами, укладає угоди та договори від імені Організації;
- здійснює оперативне управління діяльністю Організації;
- розпоряджається майном та коштами Організації, видає довіреності фізичним особам на право виконувати окремі дії, передбачені статутною діяльністю та представляти інтереси Організації в інших органах, установах, організаціях та перед громадянами;
- видає накази, інструкції та інші акти з питань діяльності Організації;
- може мати заступників, які призначаються Радою за поданням голови Ради;
- до компетенції голови Ради можуть бути передані інші питання за рішенням Ради або Загальних зборів членів Організації.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
7.2. Джерелами формування коштів та майна Організації є:
- членські внески членів Організації;
- добровільні пожертвування спонсорів Організації ;
- добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;
- майно, придбане за рахунок власних коштів Організації чи на інших підставах, не заборонених законом;
- майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- гранти, цільові та благодійні внески, благодійні пожертви, інші цільові поступлення для виконання заходів, що не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству;
- інші надходження, що не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству.
7.3. Членські внески сплачуються членами Організації щомісячно у встановленому Загальними зборами порядку. Попередня оплата внесків не допускається, крім випадків їх депонування за окремим рішенням Ради.
7.4. Кошти та інше майно Організації можуть використовуватись на:
- виконання програмних цілей і статутних завдань організації;
- забезпечення організаційно-господарських потреб та утримання персоналу, залученого до роботи в органах Організації;
- взаємодію з іншими організаціями, підприємствами, установами, а також громадянами, в тому числі і нерезидентами, котра не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству;
- на благодійні цілі;
- на забезпечення інформаційно-пропагандистської діяльності Організації;
- на інші цілі, які не суперечать Статуту Організації та чинному законодавству.
- Витрата коштів та майна організації може регламентуватися окремим порядком, затвердженим Загальними зборами або Радою Організації.
- У випадку ліквідації Організації кошти та майно Організації за рішенням Загальних зборів може бути передано іншій громадській неприбутковій організації.
- У випадках передбачених законодавством, за рішенням суду, кошти та інше майно Організації можуть бути направлені в доход держави.
- Кошти та інше майно Організації не може перерозподілятись між її членами, в тому числі і при її ліквідації.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1 Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету відповідні платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, що приймається більшістю у ¾ голосів, за ініціативою Ради у порядку, визначеному цим Статутом, або за рішенням судових органів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Всі питання про використання майна та коштів Організації при її ліквідації приймаються Загальними зборами Організації та обраною Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а у випадку ліквідації в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

9.3. Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами за ініціативою Ради у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними Зборами.

10. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація має свою, емблему, прапор та іншу символіку, яка розробляється у відповідності до встановлених законодавством вимог, затверджується вищим керівним органом Організації і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.
10.2. Порядок використання символіки визначається Положенням про символіку Організації, яке затверджується Загальними Зборами або Радою.

11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів якщо за це проголосувало ¾ від присутніх на Загальних зборах Організації, про що повідомляється в реєструючий орган в 5-денний строк